Vzdělání a praxe

Hledat na této stránce

MENU
+420 735 073 336

Moje jazykové vzdělání

  • Od narození vliv němčiny v rodinném prostředí
  • Ve školce jazyková příprava Aj a Nj
  • Na základní škole povinný předmět Aj, k procvičování pak kurzy Nj
  • 2007 Goethe Institut - certifikát ZMP
  • 2008 Státní závěrečná zkouška Aj - kl. Výborně
  • 2011 Státní závěrečná zkouška (DiS.) Aj - kl. Výborně
  • 2012 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Aj - kl. Výborně
  • 2016 Goethe Institut certifikát Nj - úroveň obtížnosti C2

Moje vzdělání

01/07/2003–30/06/2006
Vyučen v oboru kuchař (65 –51-H/01)
SOU U Krbu Praha – Malešice, Praha (Česká republika)
Kód a název oboru vzdělání: 65–51– H/01 Kuchař – číšník
01/09/2006–30/06/2008
Nástavbové maturitní – v oboru podnikání v gastronomii (64–41-L/51 Podnikání)
SOU U Krbu Praha – Malešice, Praha (Česká republika)
Kód a název oboru vzdělání: 64–41-L/524 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2009 Prospěl s VYZNAMENÁNÍM
Český jazyk – výborný
Anglický jazyk – výborný
Teoretická zkouška – chvalitebný
Praktická zkouška – výborný
01/06/2007–12/11/2007
Odborná zahraniční praxe v oboru gastronomie a hotelnictví
SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality – Schulhotel Passugg, Chur – Passug (Švýcarsko)

Swiss Professional Degree in Hospitality Management Accredited by the Swiss Federal Government
SSTH offers the first and only English language hospitality management program that has achieved Swiss federal accreditation. Our Swiss Professional Degree in Hospitality Management is designed to fulfill the demanding government regulations for the elite league of nationally recognized higher education institutions

Professionals with strong
people skills, intercultural competence and entrepreneurial thinking are in high demand in the international hospitality industry. An essential feature of the skill-based management training at SSTH is the focus on bringing together business and practical thinking into action. Being highly motivated, responsible and self-dependent are requirements for this rigorous training.After completion of the Swiss Professional Degree, continuing on with the prestigious Bachelor of Science in International Hospitality Management, designed by Ecole hôtelière de Lausanne, is also an option.
01/09/2008–30/06/2011
DiS. v oboru management cestovního ruchu (65–43-N/01)
Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Praha (Česká republika)
Prospěl s VYZNAMENÁNÍM
Anglický jazyk – výborně
Odborné předměty – výborně
Obhajoba absolventské práce – výborně

Titul: absolvent má právo užívat za svým jménem titul Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.) Absolvent je připraven zastávat funkce v cestovních kancelářích, hotelech, agenturách a firmách, poskytujících ubytovací, průvodcovské a jiné služby.
Absolvent získá znalosti v oblasti managementu (technologie řízení práce s lidmi v celé oblasti cestovního ruchu). Je schopen koncepčně a operativně rozhodovat, řídit daňové, účetní a finanční (devizové) záležitosti podniku, řídit marketingovou strategii podniku, operovat na zahraničním trhu cestovního ruchu a komunikovat ústně a písemně v cizích jazycích. Seznámí se s průvodcovskou činností, hotelnictvím, výpočetní technikou a získá základní znalosti z dalších oborů, úzce souvisejících s cestovním ruchem. U studentů při zaměstnání se předpokládá, že pracují v oboru nebo v příbuzném oboru a mají zájem si rozšiřovat kvalifikaci.

Organizace a forma studia:
Školní rok začíná v září a dělí se na pololetí. Na závěr každého pololetí je zkouškové období v délce 4 týdnů. Studenti skládají v průměru 5 zkoušek. Ke klasifikaci se používá čtyřstupňového hodnocení. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, praktických cvičení, seminářů, konzultací. Docházka je povinná. Výuka při dálkovém studiu probíhá jedenkrát týdně (cca 13:00 až 20:00 hod).

Profilové předměty oboru:
EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU
– pokrývá znalosti ekonomických a právních aspektů cestovního ruchu.

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
– poskytuje studentům základní teoretické i praktické znalosti z oblasti realizace služeb cestovního ruchu a jejich vzájemných vazeb.

MANAGEMENT CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
– seznamuje s praktickými aplikacemi základních zásad řízení cestovních kanceláří. Důležitou součástí výuky je povinně volitelný jazyk (ANGLIČTINA nebo NĚMČINA) a volitelný jazyk (FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA a NĚMČINA).

STUDIJNÍ ODBORNÁ PRAXE
v oboru je realizována především v cestovních kancelářích a zařízeních ACK.
2010–2011
Osvědčení o absolvování kurzů průvodcovství
Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Praha (Česká republika)
01/09/2011–30/06/2012
Bakalářské studium v rámci nástavbového studia oboru cestovní ruch
Vysoká škola obchodní, Praha (Česká republika)
Prospěl s VYZNAMENÁNÍM
Anglický jazyk – výborně
Ekonomika cestovního ruchu – výborně
Technika služeb cestovního ruchu – výborně
Obhajoba bakalářské práce – výborně

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:
▪ekonomiky cestovního ruchu,
▪techniky služeb cestovního ruchu,
▪ekonomiky podniku,
▪obchodního práva,
▪managementu a řízení lidských zdrojů,
▪marketingu,
▪financí a účetnictví,
▪informatiky a informačních technologií,
▪psychologie a sociologie,
▪jazyka: anglického, německého, francouzského a španělského (povinně 2 jazyky).

Uplatnění absolventů:
▪v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky obecněji zaměřeným předmětům i v celé business sféře
01/10/2012–31/07/2013
Magisterské studium (Ing.) v oboru marketingová komunikace
Vysoká škola finanční a správní, Praha (Česká republika)
Studium přerušeno
Profilové předměty
▪Integrovaná marketingová komunikace
▪Interkulturní marketing a komunikace
▪Sociologické teorie moderní společnosti
▪Marketingové řízení podniku
▪Marketing v sociálních sítích
▪Mediální analýza
▪Tvorba multimediálních prezentací
▪Právo a etika v komunikaci
▪Psychologie zákaznického chování
VESELÝ PŘEKLAD
150 00 Praha 5 - Smíchov
+420 735 073 336 - info@veselypreklad.cz

Pokud máte zájem o mé služby, bližší informace nebo případně kalkulaci ceny a cenové nabídky pro Vaší společnost, neváhejte mě kontaktovat.